ico-header pages

LA SOCIETAT

AVALS / SUPORT
de la Societat Catalana de Pediatria

La Societat Catalana de Pediatria és una societat científica que té per objectiu, entre d'altres, portar a terme, en l'àmbit que li és propi, activitats de gestió del coneixement, amb incidència en la docència, investigació i de formació continuada dels pediatres, procurant-ne la seva formació i reciclatge professional, així com vetllar per la competència professional dels seus socis i el prestigi ètic i social de la pediatria.

En aquest sentit, les iniciatives dels socis en l'organització d'activitats científiques poden gaudir del suport de la nostra societat.

Normativa

L'objectiu del suport es limita a acreditar el valor científic de l'activitat.
El suport a un curs o activitat no suposa per qui la realitza cap capacitació o titulació.
La Societat negarà el suport a activitats formatives o publicacions que comportin qualsevol tipus de promoció comercial.
El suport no suposa sufragar les despeses corresponents al desenvolupament de l'activitat.
El suport ha de ser sol·licitat per a cada activitat i no pressuposa la seva concessió per a edicions posteriors.
La concessió de l’auspici és limitat en el temps i únicament per l’activitat sol·licitada.

La Junta Directiva de la Societat Catalana nomenarà una Comissió que valorarà les sol·licituds. Estarà integrada pel vicepresident de l'àrea científica, el secretari i el vocal de formació i docència.

Procediment

La sol·licitud del suport s'enviarà a la secretaria de la SCP almenys 2 mesos abans del seu inici exclusivament per via electrònica.
La sol·licitud de suport la realitzaran els responsables científics de l'activitat que preferentment han de ser membres de la SCP.

A la sol·licitud constarà:

Secretaria respondrà per escrit l'acceptació plena, l'acceptació condicionada o el rebuig de la sol·licitud. En aquests dos últims casos s'indicaran les causes de la decisió.
Es notificarà les condicions econòmiques i termes d’ús de la declaració de l’aval.

En cas d'aprovació en el programa o publicació es farà constar el logo i el lema: "amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria" i caldrà incloure a peu de pàgina la frase: "les opinions expressades pels autors no reflecteixen la posició oficial de la Societat Catalana de Pediatria".

No s’expediran diplomes d’assistència si l’activitat no és avalada.

Caldrà fer arribar a la secretaria de la SCP un exemplar del programa definitiu de l'activitat o qualsevol altre tipus de publicació generada per l'activitat.

La Comissió informarà puntualment a la Junta Directiva de les sol·licituds acceptades o denegades.