Premis

Es convoquen els següents premis.

Premi a la millor comunicació oral – 400 €

El Comitè Organitzador i Científic de la I Reunió Anual Virtual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació oral que es consideri que té un millor contingut científic i una presentació de qualitat. Poden optar a aquest premi totes les comunicacions orals.

Premi al millor pòster digital – 250 €

El Comitè Organitzador i Científic de la I Reunió Anual Virtual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi, dotat amb 250 euros (250,00 €) per aquell pòster digital que es consideri que té un millor contingut científic i una presentació de qualitat. Poden optar a aquest premi tots els pòsters digitals.

Premi al millor cas clínic – 200 €

El Comitè Organitzador i Científic de la I Reunió Anual Virtual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi dotat amb dos-cents euros (200,00 €) per aquella presentació d’un cas clínic que es consideri que per l’interès del cas i per la seva presentació sigui el millor. Poden optar a aquest premi tant les comunicacions orals com els pòsters digitals.

Premi al millor tuit – 50 €

El Comitè Organitzador i Científic de la I Reunió Anual Virtual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor tuit, dotat amb cinquanta euros (50,00€) a la millor sèrie de tuits sobre la reunió.

Poden optar a aquest premi tots els tuits al #scpvirtual2021 compresos entre el dia 17 de maig a 7 de juny inclòs.

Bases de la convocatòria

  1. Per optar als premis cal que el presentador sigui membre de la Societat Catalana de Pediatria.
  2. Els resums seleccionats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició.
  3. L’elecció dels guanyadors es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la Reunió Anual. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a la Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.
  5. Els guanyadors es comprometen a publicar un article relacionat amb el treball presentat a la revista Pediatria Catalana.
  6. La proclamació dels premiats es farà a la Cloenda de la Reunió Anual.
  7. El premi i el pagament del 50% de l’import serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el juny de 2021, i el 50% restant en disposar de l’article apunt per ser publicat.
  8. Els premis poden declarar-se deserts i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.