SUPORT ACTIVITATS

AVALS/SUPORT de la Socetat Catalana de Pediatria

La Societat Catalana de Pediatria és una societat científica que té per objectiu, entre d'altres, portar a terme, en l'àmbit que li és propi, activitats de gestió del coneixement, amb incidència en la docència, investigació i de formació continuada dels pediatres, procurant-ne la seva formació i reciclatge professional, així com vetllar per la competència professional dels seus socis i el prestigi ètic i social de la pediatria.

En aquest sentit, les iniciatives dels socis en l'organització d'activitats científiques poden gaudir del suport de la nostra societat.

Normativa

La Junta Directiva nomenarà una Comissió que valorarà les sol·licituds, estarà integrada pel vicepresident de l'àrea científica, el secretari i el vocal de formació i docència.

Procediment

La sol·licitud del suport s'enviarà a la secretaria de la SCP almenys 2 mesos abans del seu inici exclusivament per via electrònica.

La sol·licitud de suport la realitzaran els responsables científics de l'activitat que preferentment han de ser membres de la SCP.

A la sol·licitud constarà:


Secretaria respondrà per escrit l'acceptació plena, l'acceptació condicionada o el rebuig de la sol·licitud. En aquests dos últims casos s'indicaran les causes de la decisió.

Es notificarà les condicions econòmiques i termes d’ús de la declaració de l’aval.

En cas d'aprovació en el programa o publicació es farà constar el logo i el lema: "amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria" i caldrà incloure a peu de pàgina la frase: "les opinions expressades pels autors no reflecteixen la posició oficial de la Societat Catalana de Pediatria".

No s’expediran diplomes d’assistència si l’activitat no és avalada.

Caldrà fer arribar a la secretaria de la SCP un exemplar del programa definitiu de l'activitat o qualsevol altre tipus de publicació generada per l'activitat.

La Comissió informarà puntualment a la Junta Directiva de les sol·licituds acceptades o denegades.