TRANSPARÈNCIA

Raó social:
Fundació Catalana de Pediatria
Major de Can Caralleu, 1-7. 08017 Barcelona
www.scpediatria.cat - scpediatria@academia.cat
93 203 03 12
CIF: G60783826
N. registre Fundacions: 904
N. registre grups d’interès 1.965Activitats

Composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu

Estructura directiva i de govern
Resultat de les activitats acomplertes